Най-лесния и бърз начин да заявите рекламация е като се обадите на съответния сервиз, посочен в гаранцията на закупения от Вас продукт. Нашите колеги ще Ви запознаят със случаите, в които имате право да предявите такава, както и документите, които е необходимо да приложите при предявяването на рекламация. Всичко най-важно за упражняване правото на Рекламация може да откриете и в следващите редове: 

РЕКЛАМАЦИИ и тяхното предявяване според Закона за защита на потребителите 

35.1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. 

35.2. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. 

35.3. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ЛОД Корпорейшън ЕООД“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. 

35.4. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите. 

35.5. Рекламацията се подава устно на посочения от „ЛОД Корпорейшън ЕООД“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ЛОД Корпорейшън ЕООД“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 

35.6. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. 

35.7. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: 

а. касова бележка или фактура; 

б. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 

в. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 

35.8. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. 

35.9. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. 

35.10. Ако “ЛОД Корпорейшън ЕООД“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. 

35.11. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. 

35.12. „ЛОД Корпорейшън ЕООД“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 

35.12. Когато „ЛОД Корпорейшън ЕООД“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Product added to compare.

Този сайт използва бисквитки